çevre politikamız
 
 

 

ÇEVRESEL HUSUSLAR
TABİAT için DİTAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. olarak tüm faaliyet, ürün ve  hizmetlerimizde çevreye karşı yasal sorumluluklarımızı ve sektörümüz gereği tabi  olduğumuz şartnameleri yerine getirmenin yanı sıra, çevre etkilerin giderek azaltılması ve  çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları gönüllü  olarak yürütmeyi ve bu amaçtaki çalışmaları desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Çevre politikası kapsamında enerji ve sera gazı yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi ve biyoçeşitlilik konularına odaklanıyoruz.

 

      Bu doğrultuda;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, düzenleme ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi sertifikamız kapsamında çevresel süreçlerin yönetilmesini, performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını,
 • ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardını temel alarak enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımının planlanmasına, sürdürülmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmayı,
 • İklim kriziyle ve düşük karbonlu ekonomiye geçişte faaliyetlerde karbon salımını azaltmaya yönelik projeler yapmayı, bu doğrultuda yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı maddelerince İSG politika, hedef, sistem ve uygulamalarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini,
 • Çevre kirliliğin azaltılması amacıyla hava salımlarını düzenli bir şekilde kontrol etmeyi ve azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, atıkları döngüsel ekonomi çerçevesinde değerlendirmek üzere yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve uygun şekilde bertarafını sağlamayı, atık suları halk sağlığına bir sorun teşkil etmeyecek şekilde yönetmeyi
 • Kullanılan kimyasal maddelerin öncelikle CAS Numaraları ile kontrol edilerek yasaklı kimyasallar yönetmeliği, (EC) 1907/2006 REACH Yönetmeliği kapsamındakileri kullanmayı,
 • Çevreye saygılı teknolojileri tercih etmeyi ve kullanmayı,
 • Belirlenen çevre hedefleri çerçevesinde hedeflere ulaşılması gerekli çaba ve aksiyonu almayı,
 • Biyolojik çeşitliliği korumak üzere çalışmalar yapmayı,
 • Tüm çalışanlarda ve tedarikçilerde çevre bilincinin artmasını sağlamak üzere etkinlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek ve katılımlarını teşvik etmeyi,
 • Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve diğer ilgili tarafları çevre politikamız hakkında bilgilendirmeyi,
 • Tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle çevresel performansın iyileştirilmesi üzere iş birliği yapmayı,
 • Doğan Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre performansımızı web sitemiz ve sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile paydaşlarımızla paylaşmayı,